Zásady ochrany osobných údajov a spracúvania súborov cookies
aktualizované 24. mája 2018

I. Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady zohľadňujú medzinárodné štandardy ochrany osobných údajov a primerané technické a organizačné opatrenia vyžadované na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) vyplývajú práva na ochranu osobných údajov s účinnosťou od 25. mája 2018.

Jednotlivé práva dotknutej osoby, ich uplatňovanie a obmedzenie je upravené v III kapitole všeobecného nariadenia o ochrane údajov a v § 19 až 30 zákona o ochrane osobných údajov
Prevádzkovateľ dodržiava všetky podmienky ochrany osobných údajov a v zjednodušenej forme informuje dotknuté osoby o ich právach v týchto zásadách.
Prevádzkovateľ osobných údajov je osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov prostredníctvom radiowow.sk je:

Rádio WOW, s.r.o.
Sídlo: Považská 1706/35, 911 01 Trenčín
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vl. č. 26150/R
IČO: 45 303 711
Kontaktné údaje: tel.: 0948 651 655, e-mail info@radiowow.sk
Zodpovedná osoba: Michal Ševčík, konateľ
Kontaktné údaje: gdpr@radiowow.sk

Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Zásady spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ sa riadi v súlade s čl. 5 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a § 6 až 12 zákona o ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov týmito zásadami
• zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť: osobné údaje spracúva len zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe,
• obmedzenie účelu: osobnú údaje sú získavané na konkrétne určené výslovne uvedené a legitímne účely, ďalšie spracovanie sa môže diať len na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či štatistické účely sa v súlade s článkom 89 ods. 1všeobecného nariadenia o ochrane údajov
• minimalizácia údajov: osobné údaje sa získavajú len primerane, relevantne a obmedzene na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú
• správnosť: prevádzkovateľ prijal opatrenia, aby zabezpečil že z pohľadu účelu nesprávne spracúvané údaje sa bezodkladne vymažú alebo opravia (aktualizujú)
• minimalizácia uchovávania: prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú
• integrita a dôvernosť: prevádzkovateľ spracúva osobné údaje spôsobom ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení
• zodpovednosť: prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie zásad spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie preukázať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Zákonnosť spracúvania
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaju v súlade s čl. 6 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a § 13 zákona o ochrane osobných údajov iba na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:
a. dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;
b. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
c. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;
d. spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
e. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
f. spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Podmienky spracúvania pri poskytnutí súhlasu
Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ takýto súhlas archivuje počas doby uchovávania údajov.

Ak prevádzkovateľ žiada o udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov dotknutú osobu, tento súhlas je odlíšený od iných skutočností a je vyjadrený jasne a v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ ale výslovne upozorňuje, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Každý poslucháč, ktorý sa dovolá do vysielania Rádia WOW, alebo ktorý súhlasí s nahratím záznamu pre účely použitia do vysielania Rádia WOW udeľuje prevádzkovateľovi tiež bezodplatný súhlas (privolenie) podľa § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka na vyhotovenie a použitie jeho zvukového záznamu vo vysielaní Rádia WOW a na radiowow.sk; prevádzkovateľ je oprávnený postúpiť toto privolenie aj na tretiu osobu – vysielateľa Rádia WOW.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas na spracovanie osobných údajov odvolať mailom na gdpr@radiowow.sk, v ktorom vyjadrí, že odvoláva svoj súhlas na spracovanie osobných údajov pre účely súťaže, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Účel spracúvania osobných údajov cez radiowow.sk
Prostredníctvom radiowow.sk prevádzkovateľ spracováva osobné údaje na:

Účel právny základ oprávnené záujmy kategórie doba uchovávania
zasielanie newslettera Rádia WOW súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. prevádzkovateľ môže použiť osobné údaje na spracovanie súvisiace s oprávnenými záujmami vysielateľa Rádia WOW súvisiace s vysielaním a marketingovými aktivitami ako napr. profilovanie užívateľov na základe štatistických údajov z newslettra meno, priezvisko,
e-mail 5 rokov
účasť v reklamnej a propagačnej súťaži súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. prevádzkovateľ môže použiť osobné údaje na spracovanie súvisiace s oprávnenými záujmami prevádzkovateľa, najmä súvisiace so vstupmi do vysielania Rádia WOW najmä meno, priezvisko, e-mail alebo ďalšie údaje podľa štatútu súťaže príslušnej súťaže do uplynutia súťaže a 1 kalendárny mesiac po skončení súťaže
odovzdanie výhry výhercom reklamných a propagačných súťaží osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. b), c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1 písm. b), c) zákona č. 18/2018 Z. z. spracúvanie je nevyhnutné na uzavretie zmluvy a zákonnými povinnosťami súvisiacimi s odovzdaním výhry prevádzkovateľ môže použiť osobné údaje na spracovanie súvisiace s oprávnenými záujmami prevádzkovateľa, najmä súvisiace s marketingovými informáciami a so vstupmi do vysielania Rádia WOW meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefón, dátum narodenia, číslo OP, číslo účtu a ďalšie údaje potrebné na identifikáciu osoby alebo odovzdanie výhry podľa štatútu súťaže príslušnej súťaže 10 rokov
vysielanie Rádia WOW alebo iné aktivity realizované vo vysielaní súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. prevádzkovateľ môže použiť osobné údaje na spracovanie súvisiace s oprávnenými záujmami prevádzkovateľa, najmä súvisiace s marketingovými informáciami a so vstupmi do vysielania Rádia WOW meno, telefón, tip alebo iný údaj podľa aktuálnej aktivity realizovanej vo vysielaní Rádia WOW 1 mesiac

Presun do tretích krajín: údaje nie sú predmetom presunu do iných krajín

Informácia o existencii automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania: výhercovia sú žrebovaní náhodne automatizovaným systémom, ktoré umožňuje nediskriminačné a transparentné žrebovanie a takéto žrebovanie je nevyhnutné na uzavretie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom

Prevádzkovateľ zabezpečí, v prípade spracúvania osobných údajov na iný účel ako na účel, na ktorý boli osobné údaje získané, aby takéto spracovanie bolo zlučiteľné s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané, že zohľadní:
• akúkoľvek súvislosť medzi účelom, na ktorý sa osobné údaje pôvodne získali, a účelom zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov,
• okolnosti, za akých sa osobné údaje získali, najmä okolnosti týkajúce sa vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
• povahu osobných údajov, najmä či sa spracúvajú osobitné kategórie osobných údajov alebo osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku,
• možné následky zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu a
• existenciu primeraných záruk, ktoré môžu zahŕňať šifrovanie alebo pseudoanymizáciu.

K PRÁVU NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa informácie týkajúce sa jej osobných údajov, a to účelu spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcov alebo kategórie príjemcov (ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté), doby uchovávania osobných údajov, práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti takému spracúvaniu, práva podať sťažnosť dozorovému orgánu, poskytnutie informácie o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania vrátane práva na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa je týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.
Údaje sa poskytujú bezplatne elektronicky pokiaľ dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob; prevádzkovateľ môže účtovať za ďalšie kópie primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

K PRÁVU NA OPRAVU A VYMAZANIE („ZABUDNUTIE“) OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov a to aj prostredníctvom poskytnutie doplnkového vyhlásenia,
Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený niektorý z nasledovných dôvodov:
i. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
ii. dotknutá osoba odvolá súhlas na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva (právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (§ 13 ods. 1 písm. a) alebo čl. 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z., a ak neexistuje iný právny dôvod na spracúvanie),
iii. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1, ods. 2 všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
iv. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
v. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha,
vi. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (§ 15 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z.).
V prípade zverejňovania údajov zabezpečí prevádzkovateľ ich vymazanie s ohľadom na dostupnú technológiu.

K PRÁVU NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania ak:
i. napadne správnosť osobných údajov,
ii. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
iii. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo
iv. namietal voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

K PRÁVU NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ma právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa poskytli tieto osobné údaje bránil, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (§ 13 ods. 1 písm. a) alebo čl. 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. alebo zmluvne podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z.), a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
Dotknutá osoba má právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné, pričom toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

K PRÁVU NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať spracúvanie, ak sú osobné údaje spracovávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (§ 13 ods. 1 písm. a) alebo f) zákona č. 18/2018 Z. z.) vrátane namietania profilovania (spracúvanie vo verejnom záujme, na účely oprávnených záujmov).
Dotknutá osoba má právo, ak sa osobné údaje spracovávajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracovávaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
Dotknutá osoba môže tiež uplatňovať svoje právo namietať spracúvanie osobných údajov automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.
Dotknutá osoba sa môže odhlásiť od odoberania newslettera Rádia WOW alebo od doručovania iných marketingových informácií na gdpr@radiowow.sk

K PRÁVU PODAŤ NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dotknutá osoba môže podať podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ak má za to, že došlo k spracúvaním údajov k porušeniu jej práv na:

Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
tel.: +421 /2/ 3231 32220
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe
Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe v prípade, ak porušenia ochrany osobných údajov pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb.
V oznámení uvedie jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany osobných údajov a opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov, opatrenia prijaté alebo navrhované prevádzkovateľom s cieľom napraviť porušenie ochrany osobných údajov a kontaktné údaje.

II. Zásady spracúvania súborov cookies

čo sú cookies?
Súbory cookies sú malé textové dáta, ktoré sa vytvoria vo vašom prehliadači pri návšteve stránok, ktoré cookies využívajú. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri opakovanej návšteve danej stránky váš webový prehliadač pošle tieto cookies webovej stránke a vďaka nim vám vie ponúknuť vami preferované relevantné informácie, nezobrazenie už zobrazenej reklamy, doplnenie identifikačných údajov vyplnených pri predchádzajúcej návšteve a pod.

Prečo používame cookies?
Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a skvalitňovať služby radiowow.sk, prispôsobiť ich užívateľom a zlepšovať ich štruktúru a obsah, najmä aby sme mohli užívateľom prispôsobiť obsah, umožnili im hlasovať a aby sme vedeli analyzovať a štatisticky vyhodnocovať používanie služieb radiowow.sk. Súbory cookies je na tieto účely možné použiť bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na rozhodnutí užívateľa. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním cookies, môže ich aktívne vymazať prípadne zablokovať. Ak dôjde k odmietnutiu používania týchto cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštevovať, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne, môže dôjsť k zníženiu užívateľského komfortu, vrátane obmedzenej možnosti hlasovania.

Aké cookies používame
Používame dočasné a časové cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom prehliadači, kým ho nevypnete, v tom okamihu sa vymažú. časové cookies zostávajú vo vašom prehliadači do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania, pomáhajú webovým stránkam si zapamätať informácie kým sa nevrátite, bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.

Na aký účel cookies využívame
Nevyhnutne nutné cookies – tie sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie radiowow.sk. Tieto súbory umožňujú používanie požadovaných funkcií, napríklad prístup k zabezpečeným oblastiam stránky. Bez týchto súborov by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať.

Cookies výkonu – tie zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú radiowow.sk. Z týchto dát sa dozvieme, ako používatelia reagujú na stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti navštívili, aký čas na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia. Tieto informácie nám pomáhajú vylepšovať výkonnosť radiowow.sk.

Cookies funkčnosti – tie vylepšujú fungovanie radiowow.sk. Tieto dáta si môžu pamätať napríklad informácie ako používateľské meno, jazyk alebo preferovanú polohu. Tieto súbory sa môžu používať na poskytovanie požadovaných služieb, ako sú sledovanie videa, komentovanie blogu alebo interakcia so službami tretích strán, ako sú funkcie sociálnych médií. Vďaka zapamätaniu si vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.

Aké údaje o Vás môžeme vyhodnocovať
Anonymizované informácie o IP adrese pripojenia, prehliadači, času a navštívených stránok nášho webu.

Zmena nastavení cookies
V prípade, že si neželáte, aby náš web ukladal cookies do vášho prehliadača, môžete si toto nastavenie zmeniť priamo vo vašom prehliadači. Inštrukcie na zmenu cookies sa nachádzajú vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. V prípade používania viacerých zariadení, je potrebné vykonať voľbu používania cookies na každom zariadení.
Ponuka prevažnej časti prehliadačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení, napr. povolenie ukladania cookies, prezeranie uložených cookies, zakázanie všetkých alebo vybraných cookies. ďalšie informácie o správe cookies môžete nájsť TU a návody na vymazanie cookies v jednotlivých prehliadačoch tu:

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
• Safari: http://www.apple.com/
• Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/sk/cookies.html
• Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en

Partneri nášho webu
Pri používaní nášho webu môžu niektorí naši partneri využívať aj cookies, ktoré sú personalizované. Nemôžu to však robiť bez vášho súhlasu. Pokiaľ ste im už tento súhlas udelili a chcete ho zmeniť, môžete tak urobiť priamo v komunikácii s nimi, napríklad prostredníctvom ich stránok. Zoznam partnerov:

• Google Analytics
• Google DoubleClick for Publishers
• Google AdSense
• Google AdMob
• Google Firebase
• Gemius
• Facebook
• Strossle
• Etarget
• Mailgun
• Youtube
• Vimeo
• Soundcloud
• Spotify
• Flickr
• Twitter
• Slideshare
• Instagram
• Facebook
• Webglobe-Yegon (wy.sk)