Všeobecné podmienky používania www.radiowow.sk

Úvodné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom webového sídla radiowow.sk je
Rádio WOW, s.r.o.
Sídlo: Považská 1706/35, 911 01 Trenčín
Zastúpená: Michal Ševčík, konateľ
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vl. č. 26150/R
IČO: 45 303 711
DIČ: 2022937290
IČ DPH: SK2022937290
IBAN: SK06 1100 0000 0029 2485 6916
SWIFT (BIC): TATRSKBX
Kontaktné údaje: tel.: 0948 651 655, e-mail info@radiowow.sk, reklamačné stredisko Rádio WOW, s.r.o., Považská 1706/35, 911 01 Trenčín, pondelok až piatok od 08.00 – 15.00 hod. okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov

(ďalej len „Rádio WOW“).

2. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, tel. č.: 033/321 25 27, 033/321 25 21 fax č.: 033/321 25 23, http://www.soi.sk.
3. Webovým sídlom radiowow.sk sa rozumejú aj podstránky radiowow.sk, vrátane podstránok spotrebiteľských súťaží a FCB profilov.
4. Slovesné diela, fotografie, audiovizuálne diela, zvukové záznamy, softvér a vysielanie ako predmety ochrany autorského práva nachádzajúce sa na radiowow.sk možno používať výlučne na súkromné účely a ich sprístupnenie na radiowow.sk nie je udelením licencie na ich použitie užívateľovi ani inej osobe, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
5. Podmienkou využívania služieb na radiowow.sk je bezvýhradný súhlas užívateľa s týmito podmienkami; v prípade, ak užívateľ s podmienkami nesúhlasí, nie je oprávnený služby využívať.
6. Tieto podmienky a Zásady ochrany osobných údajov a spracúvaní cookies informujú užívateľov:
• o používaní cookies, prevádzkových a lokalizačných údajov podľa § 55 až § 58 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov,
• o podmienkach spracovávania osobných údajov v súlade s priamo uplatniteľným NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• o poskytovaní služby informačnej spoločnosti zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7. Radiowow.sk by mal korektne fungovať v najpoužívanejších internetových prehliadačoch. Rádio WOW neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru radiowow.sk. Rádio WOW tiež nezodpovedá za akúkoľvek ujmu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na radiowow.sk.
8. Rádio WOW má právo kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne. Rádio WOW má právo kedykoľvek vykonať technickú odstávku radiowow.sk, a to aj bez akéhokoľvek prednostného upozornenia.
9. Rádio WOW si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky a rozsah služieb poskytovaných na radiowow.sk.

Pravidlá diskusie a povinnosti užívateľa
1. V diskusii je užívateľom zakázané pridávať príspevky, ktoré:
• obsahujú alebo môžu obsahovať vulgarizmy, obscénnosti, vyhrážky a osobné útoky voči iným diskutujúcim a tretím osobám, ktoré môžu byť v rozpore s dobrými mravmi alebo môžu zasiahnuť do práv a právom chránených záujmov iných osôb
• podnecujú alebo môžu podnecovať k potláčaniu základných práv a slobôd, násiliu, rasizmu, diskriminácii, hanobeniu skupín obyvateľstva, k rasovej, národnostnej a etnickej neznášanlivosti, alebo obsahujú, vyzývajú alebo podporujú iné nezákonné konanie, produkt alebo porušovanie zákonov, vrátane odkazov na internetové stránky s takýmto obsahom
• propagujú alebo môžu propagovať komerčné produkty alebo majú zjavne reklamný obsah,
• obsahujú alebo môžu obsahovať osobné údaje,
• obsahujú nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty alebo opakovane obsahujú rovnaký príspevok.
2. Rádio WOW si vyhradzuje právo posúdiť, či daný príspevok môže porušiť pravidlá diskusie a môže zasahovať do jednotlivých príspevkov, zmazať príspevky alebo jednotlivým užívateľom obmedziť možnosť zúčastniť sa na diskusii, ak príspevky porušujú tieto pravidlá alebo na základe predchádzajúcich príspevkov, je podozrenie, že by mohli porušovať tieto pravidlá.
3. Ak sa užívateľ domnieva, že niektorý z príspevkov porušuje tieto pravidlá, môže to oznámiť na info@radiowow.sk.
4. Príspevky a vyjadrenia jednotlivých diskutujúcich predstavujú názory užívateľov a Rádio WOW nezodpovedá za prezentované názory a ani sa s nimi nestotožňuje.
5. Užívateľ je povinný dodržiavať tieto pravidlá a súčasne aj konkrétne pravidlá, ak sa takéto aplikujú na niektorú zo služieb na radiowow.sk, podmienok spotrebiteľských súťaží, ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
6. Užívateľom služieb radiowow.sk, vrátane podstránok radiowow.sk, najmä podstránok spotrebiteľských súťaží a FCB profilov je zakázané:
• používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých význam je v rozpore s dobrými mravmi,
• uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe alebo skutočnosti,
• propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
• propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,
• otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, cigarety, omamné látky, jedy a prekurzory alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,
• ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,
• propagovať pornografiu,
• propagovať politické strany alebo hnutia, alebo jej predstaviteľov,
• poskytovať prostredníctvom radiowow.sk reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám.